Podmienky používania a všeobecné obchodné podmienky

Nachádzate sa na www.akozarobitnainternete.sk. Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto webovej stránky, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania a všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzujete sa konať podľa uvedených podmienok, ktoré spolu so Zásadami ochrany osobných údajov upravujú vzťah k Vám, pokiaľ ide o túto webovú stránku.

Prevádzkovateľom a vlastníkom tejto webstránky je spoločnosť WEBSK, s.r.o., Kamenárska 15, Bratislava, 821 04, Slovenská republika, IČO:44131780, Konateľ: Ing. Peter Nemec.

Používanie tejto webovej stránky podlieha nasledujúcim podmienkam:

  • Ľubovoľnú informáciu alebo materiál z tohto webového miesta používate úplne na vlastné riziko, za ktoré nemôžeme byť zodpovední. Prečítajte si naše “prehlásenie o zodpovednosti”, ktoré dopĺňa podmienky používania tejto webstránky.
  • Táto webstránka obsahuje materiály a texty, ktoré sú naším vlastníctvom alebo ho licencujeme. Tento materiál zahŕňa (ale nie je tým obmedzený): návrh, výzor, obsah, grafické a celkové prevedenie webovej stránky a takisto ponúkané produkty. Jeho ďalšia reprodukcia je zakázaná a podlieha autorským zákonom.
  • Neautorizované použitie tejto webstránky, alebo akejkoľvek jej časti môže viesť k vzneseniu žaloby o poškodenie vlastníckych a autorských práv a môže byť stíhané ako kriminálny čin.

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci – prevádzkovateľ webstránky “www.akozarobitnainternete.sk”
» kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar/produkt (infoprodukt) – informačné produkty v ponuke “www.akozarobitnainternete.sk”
» objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru/produktu

2. Objednávka

a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania produktu na webstránke, prípadne pri objednaní telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami webstránky “akozarobitnainternete.sk” Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

b) V prípade objednania čohokoľvek z tejto web stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu vašich poskytnutých osobných údajov a kontaktného e-mailu do našej databázy za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu a nemožno bez neho využívať žiadnu členskú časť tejto web stránky.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do momentu vyexpedovania objednaného  produktu poštou (ak bol objednaný na DVD) alebo emailom na adresu kupujúceho. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky prípadne cez SMS. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový alebo paypal účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak už nie je produkt k dispozícii, alebo sa zmenila jeho cena. V takomto prípade bude kupujúci neodkladne informovaný za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet alebo paypal kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje produkt v rámci podnikateľskej činnosti má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní od dňa prevzatia produktu pri zaslaní poštou, alebo obdržania prístupových údajov k produktu a do členskej sekcie webu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty produkt rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať, realizovať obsiahnuté informácie a odporúčania v praxi a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info(zavináč)akozarobitnainternete.sk, alebo poštou na našej adrese, spolu s faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod pre vrátenie produktu.
» produkt, ak bol zakúpený na DVD nosiči zašle kupujúci doporučene predávajúcemu, nie však na dobierku.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu infoprodukt, ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia produktu predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním.

c) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s produktom poskytované darčeky alebo bonusy, a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným produktom vrátiť aj poskytnuté darčeky a bonusy a bude mu zrušený prístup do členskej sekcie webu. V prípade, že si kupujúci darček/bonus ponechá, alebo bude používať jeho informačný obsah, bude mu vyfakturovaná suma za darček/bonus, podľa aktuálnej  ceny uvedenej na www.akozarobitnainternete.sk. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za produkt, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček/bonus. Poskytnutý darček/bonus si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť produktu, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka/bonusu.

5. Dodacie podmienky

a) Kupujúci má na výber kúpu produktu v elektronickej (digitálnej) forme, pri ktorej má možnosť získať okamžitý prístup ku produktom po vykonaní platby online (členská sekcia), alebo kúpu produktov vo “fyzickej forme” na DVD nosiči.

b) Dodanie produktu v prípade objednávky na DVD bude realizované poštou na dobierku, alebo kuriérom v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

c) Spôsob dodania je stanovený kupujúcim pri objednávaní produktu. Na výber je online stiahnutie infoproduktu ihneď po zaplatení cez paypal, alebo zaslanie produktu na DVD na dobierku (na požiadanie klientom). Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka DVD na dobierku vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

d) V prípade objednávky produktu poštou je zákazník povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia infoproduktu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poslať kupujúcemu novú zásielku bezplatne. Okamžite po prevzatí zásielky si prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našej emailovej adrese.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti (online alebo poštou). Pri objednávke poštou na dobierku, bude k cene produktu pripočítaná suma 3€ za prepravné náklady.

Garantované doručenie poštou na dodaciu adresu je 24 – 48 hodín od vyexpedovania zásielky. Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, alebo cez SMS, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.

Platby za produkt je možné uskutočňovať aj okamžite online cez platobnú bránu spoločnosti PayPal alebo GoPay i s použitím platobných kariet aktivovaných pre platbu na internete. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry a vykonať platbu prevodom na bankový účet predávajúceho. Za všetky produkty sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry, alebo využiť možnosť okamžitého prístupu k produktu v digitálnej forme a platbe cez platobnú bránu Gopay.

7. Záruka a reklamácie produktov

a) Kupujúci má právo vrátiť produkt do 30 dní odo dňa prijatia online prístupových údajov k produktu prípadne prevzatia fyzickej zásielky produktu. Počas záručnej doby má kupujúci právo na vrátenie peňazí v prípade nespokojnosti s obsahom produktu, alebo má právo na bezplatné odstránenie vady na DVD a to po predložení chybného DVD nosiča predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom závady, prípadne dôvodom reklamácie.

b) Právo na záruku zaniká v prípade:

- nepredložením dokladu o zaplatení

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí zásielky s DVD

- uplynutím záručnej doby 30 dní od prijatia online prístupových údajov k produktu prípadne prevzatia fyzickej zásielky produktu.

- mechanickým poškodením DVD spôsobeným kupujúcim

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Životnosť dátového nosiča teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

c) Reklamovaný produkt na DVD je nutné zaslať poštou alebo kuriérskou službou na našu adresu uvedenú v kontaktoch, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

d) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamácie). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový produkt. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom).

f) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný produkt za rovnaký nový.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

1) Pri odstrániteľnej chybe produktu má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu produktu alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním bezchybného produktu, výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu info(zavináč)akozarobitnainternete.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov produktu, číslo faktúry, alebo objednávky a dôvod reklamácie produktu.

2) Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

3) V prípade že reklamujete produkt na DVD, pošlite ho na našu adresu spolu s popisom reklamácie a fotokópiou faktúry.

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Zásadami ochrany osobných údajov a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne nás kontaktujte e-mailom na: info (zavináč) akozarobitnainternete.sk

 

- Návrat na hlavnú stránku -